کمیته حسابرسی
رديف
کریم بروفرد (رئیس) عسگر جهانی(عضو) ناصر زرین(عضو)
مدیریت حسابرسی
مسئول حسابرسی داخلی: مجید معتمدزاده