پروژه گلبهار
این اراضی با مساحت 58.6 هکتار در شهر جدید گلبهار مشهد واقع شده است و با توجه به موقعیت مناسب این اراضی جهت احداث باغ شهر در نظر گرفته شده که تهیه طرح آماده سازی آن در دستور کار شرکت عمران و توسعه شاهد قرار گرفت و توافقات اولیه با شهرداری شهر جدید گلبهار به عمل آمد . 

  
در بهمن ماه 1388 تهیه طرح آماده سازی به مهندسین مشاور واگذار گردید. در حال حاضر طراحی مجموعه باغ شهری انجام شده و جهت اخذ مصوبات و مجوز های مربوطه به سازمان شهر جدید گلبهار ارائه شده است.