باغشهر ملارد (باغ عالیخانی)
شهرملارد، بلوار رسول اکرم (ص)، روبروی شهرداری ملارد

 کاربری تجاری  اداری با مراجعات عمومی  اداری خصوصی  رفاهی 1 (سینما و گالری)  رفاهی 2 (تالار و رستوران)  فرهنگی (کلاس آموزشی و کتابخانه) ورزشی اقامتی  مساحت هر ساختمان
ساختمان 1 - 25000 17500 - - 5500 - - 48000
ساختمان 2 13000 - - - - - - - 13000
ساختمان 3 30000 - 17000 - - - - - 50500
ساختمان 4 25000 - 17000 - 3500 - - - 50500
ساختمان 5 15000 - - 9000 8500 - - - 24000
ساختمان 6 - - - - - - 15000 - 15000
ساختمان 7 17000 - 15500 - - 9500 - - 42000
ساختمان 8 - - - - 15000 - - 24000 39000
جمع مساحت کاربری 100000 25000 67000 9000 27000 15000 15000 24000 282000