ترکیب هیات مدیره
رديف نام و نام خانوادگي سمت سازمانی نماینده شرکت
1 محمد رضا سجادیان رئیس هیأت مدیره فرآوری و توسعه ابنیه شاهد
2 مجتبی دهقان نائب رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری سعدی
3 حسین گروسی عضو هیأت مدیره شرکت شاهد
4 کریم بروفرد عضو هیأت مدیره شرکت کشت و صنعت شاهدان سبز
5 هومن مشعشعی عضو هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت بازرگانی شاهد