ساختمان اداري مسكوني ايرانشهر
تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، خیابان دهقانی

تعداد طبقات،زیر زمین + همکف + 5 طبقه مساحت زمین، 410.25 متر مربع
مساحت کل زیر بنا، 1839.5 متر مربع مساحت زیر بنا(خالص اداری) ، 1190 متر مربع
تاریخ شروع، تابستان 1388 تاریخ اتمام، شهریور 1389