مزرعه شاهد- رامهرمز
این پروژه در زمینی به مساحت حدود 412 هکتار در شهرستان رامهرمز از توابع استان خوزستان و در فاصله 35 کیلومتر از این شهرستان واقع گردیده است.
حدود 80 درصد زمین های قابل کشت اجرا گردیده و بقیه نیز در دست اقدام می باشد. عملیات نگهداری و داشت کشت های باغی و زراعی : در همین راستا پاکسازی خطوط کشت انگور نیز به اتمام رسید. عملیات حذف درختچه های گز و بید در مزارع انگور توسط نیروی کشت با اره موتوری انجام شد. عملیات درآوردن پوشال های خرما و وجین علف های هرز چاله های خرما و آماده سازی بستر جهت انجام عملیات تغذیه انجام شده است. نعنا فلفلی, مهمترین مسئله مبارزه با علف های هرزی مانند مرغ و پیچک صحرایی و پنجه مرغی بوده که مزرعه به صورت کامل پاکسازی شده است.عملیات بستر سازی مزارع 6 و 7 جهت کشت یونجه که شامل شخم و ماله کشی و تغذیه کودی می باشد انجام گردید. با بررسی های صورت گرفته و با توجه به صرفه جویی در مصرف آب و استفاده بهینه از آب موجود و صرفه اقتصادی، آبرسانی تحت فشار برای این اراضی درنظر گرفته شد. همچنین پیگیری جهت دریافت تسهیلات بانکی درحال پیگیری می باشد.