باغشهر ملارد(باغ لبنانی﴾
شهرملارد – بلوار رسول اکرم (ص ) روبروی شهرداری ملارد

کاربری تعداد سطح (مترمربع) درصد
مسکونی 171665 170 6.58
تجاری ـ مدیریت - 9085 1.3
راه و دسترسی - 70276 24
پارک و فضای سبز - 22803 8.7
تالار و پذیرایی - 5762 2
ورزشی - 2763 9.0
پارکینگ - 1431 5.0
پشتیبانی - 9137 1.3
مجموع - 292922 100