اراضی مَرغ اصفهان
این پروژه در زمینی به مساحت حدود 14 هکتار در منطقه مرغ اصفهان طراحی شده است.

زمین مذکور به شرکت شاهد تعلق دارد . شرکت عمران و توسعه شاهد براساس قراردادی با مالک انجام مطالعات اولیه و سپس طراحی و پیگیری برنامه فرآوری زمین را عهده دار شد. شرکت براساس مطالعات انجام گرفته و با توجه به قابلیت های زمین و کاربری آن طرح قطعه بندی زمین را تهیه نمود . در مرحله بعد با اجرای پروژه دیوار کشی و آماده سازی زمین کار را به پیش برد .

در این نقشه های پیشنهادی هر یک از 29 قطعه تفکیک شده مساحتی حدود 4000 مترمربع دارند؛ همچنین معبر اصلی این مجموعه نیز اجرا شده است.این پروژه بعداز اجرای مراحل اولیه و آماده سازی به شرکت شاهد واگذار شد .