حاکمیت شرکتی
اهم اقدامات حاکمیت شرکتی

  • ایجاد دبیر خانه هیات مدیره شرکت و مستند سازی جلسات و پیگیری مصوبات
  • بررسی و بازنگری آیین نامه ها و دستور العمل های داخلی
  • بررسی و تصویب معاملات کلان در چارچوب آیین نامه معاملات
  • استقرار حسابرسی داخلی شرکت
  • حسابرسی داخلی مستمر و ارزیابی کنترل های داخلی
  • تصویب منشور کمیته حسابرسی داخلی ،انتخاب اعضای کمیته و برگزاری منظم جلسات ماهیانه و پیگیری مصوبات
  • تصویب دستور العمل حاکمیت شرکتی در هیات مدیره