عضو هیأت مدیره و مدیر عامل
نام و نام خانوادگي مدرک تحصیلی موظف/ غیر موظف میزان مالکیت سهام
هومن مشعشعی کارشناسی ارشد عمران موظف 1433
 اهم تجارب
رئیس هیات مدیره شرکت ونک پارک، مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت عمران و توسعه قدس، مدیر فنی و طرح و برنامه شرکت مهستان، ناظر عالیه شرکت آتی ساز